Algemene voorwaarden - Bobby's Hairfashion

Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten evenals alle geleverde producten en diensten, geleverd door Bobby's Hairfashion. Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de algemene voorwaarden accoord gaat. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Bobby's Hairfashion.

1.DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Bobby's Hairfashion de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

2.OVEREENKOMSTEN Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Bobby's Hairfashion uw bestelling heeft geaccepteerd. Bobby's Hairfashion behoudt zicht het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren of slechts onder afwijkende voorwaarden.

3.AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES Alle afbeeldingen op de website gelden slechts ter voorbeeld en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.BONUSMAAT NIET STANDAARD Sommige afbeeldingen kunnen een bonusmaat hebben, maar dat wilt niet zeggen dat u altijd een bonusmaat van een product krijgt. Bobby's Hairfashion is niet verplicht om een bonusmaat van een product op te sturen. U krijgt standaard het product in de normale ml. of oz. U kunt eventueel een bonusmaat van een product krijgen, wanneer wij van de fabrikant ook een bonusmaat aangeleverd krijgen. Hoeveel en wanneer wij bonusmaten krijgen weten wij ook niet van te voren. Bobby's Hairfashion stuurt normale formaten op tenzij bonusmaten op voorraad zijn !

5.PRIJZEN De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's en inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten. Voor de verzendkosten wordt standaard door Bobby's Hairfashion een bedrag berekend van EUR 5.95 (inclusief BTW) binnen Nederland. De gehanteerde prijzen voor het verzenden zijn conform de prijzen van POST NL.

6.AANBIEDINGEN Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders schriftelijk is vermeld. Bobby's Hairfashion behoudt het recht om de prijzen te wijzigen. In het geval van een prijsverhoging zullen de op dat moment overeengekomen prijzen gehanteerd worden. Als uitgangspunt zal dan de datum van bestelling genomen worden.

7.BESTELLEN U kunt bestellen via de website (bij voorkeur), per email of per telefoon. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging met een overzicht van uw bestelling. Zodra wij u betaling hebben ontvangen worden de bestelde artikelen toegezonden.

8.BETALINGEN Wij accepteren de volgende betaalmethodes: Ideal, PayPal en Capayable achteraf betalen. Producten worden pas geleverd nadat het volledige bedrag voldaan is.

9.LEVERING Wanneer de producten op voorraad zijn bedraagt de levertijd 1 tot 3 werkdagen (in Nederland), gerekend vanaf de datum dat het aankoopbedrag op onze rekening is bijgeschreven. Indien een artikel tussen het moment van bestellen en betaling onverhoopt is uitverkocht en\of niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. Bobby's Hairfashion is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.

10.PRODUCT(EN) NIET OP VOORRAAD Wanneer wij een product niet op voorraad hebben dan krijgt u z.sm. hierover bericht. Indien nalevering binnen 30 dagen niet meer mogelijk is dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en vervalt de bestelling. Gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen na annulering aan de koper geretourneerd.

11.OVERMACHT Bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden uitgevoerd. Indien Bobby's Hairfashion door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover de koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade)vergoeding. Bobby's Hairfashion zal koper zo spoedig mogelijk van een overmacht op de hoogte stellen.

12.ANNULERING VAN BESTELLING Iedere bestelling kan, zonder kosten, binnen 24 uur, nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een email te sturen aan info@bobbyshairfashion.nl. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, ontvangt u het betaalde bedrag retour. Indien u niet binnen 24 uur de bestelling heeft geannuleerd c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig.

13.RECLAMES U wordt vriendelijk verzocht om bij aflevering te controleren of de producten aan de bestelling overeenkomen. Indien dit niet het geval is, dient u Bobby's Hairfashion daarvan zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering schriftelijk, telefonisch of per email op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bobby's Hairfashion de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Een retourzending wordt uitsluitend aanvaard indien onze toestemming daarvoor gegeven is en de verpakking van het product onbeschadigd is en producten niet open en\of gebruikt zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. LET OP: VANWEGE HYGIENISCHE REDENEN KUNNEN ALLE BESTELDE EN ONTVANGEN HAREN IN ONS ASSORTIMENT (VLECHTEN\PRUIKEN\WEAVES\HALFWIGS\CLIP-ONS) NIET GERETOURNEERD C.Q. GERUILD WORDEN

14.AANSPRAKELIJKHEID De informatie op de website van Bobby's Hairfashion wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.Bobby's Hairfashion is niet aansprakelijk voor Bobby's Hairfashionverlies of schade, die ontstaat tijdens retourneren. Wij verplichten klanten om de retourproducten deugdelijk te verpakken, zodat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt. is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan u of uw gezinsleden, aan uw zaken, aan derden of aan zaken van derden. Bobby's Hairfashion aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke gevolgen, die direct of indirect voortvloeien uit het verkeerd gebruiken van een van onze producten. Het dient de aanbeveling dan ook om de gebruiksaanwijzing van het product goed door te lezen alvorens een product te gebruiken. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriele schade.Bobby's Hairfashion is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van .Bobby's Hairfashion Klachten kunt u via een email naar ons sturen, waarna wij er alles aan zullen doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

15.EIGENDOMSVOORBEHOUD De door Bobby's Hairfashion geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat alle vorderingen van Bobby's Hairfashion volledig zijn betaald. Het risico ter zake van goederen gaat over op het moment van levering.

16.MEDEDELING Eventuele type- of scanfouten in productgegevens, producttoepassing of prijzen worden uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen Bobby's Hairfashion niet worden tegengeworpen. Informatie op de site is slechts een korte toelichting en kan Bobby's Hairfashion niet aansprakelijk worden gesteld.

17.TOEPASSELIJK RECHT Op elke overeenkomst tussen Bobby's Hairfashion en de klant is Nederlands recht van toepassing.